§ 1 Förening
Föreningens namn är Ovanmyra bystugeförening
   
§ 2 Säte Föreningen har sitt säte i Boda Församling, Rättviks kommun, Dalarnas län (W)
   
§ 3 Verksamhet Föreningen har till ändamål att på ideell grund tillvarata och stimulera kulturell verksamhet inom Boda socken. Dessutom skall föreningen äga och förvalta fastigheten Ovanmyra 53:1
   
§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, två (2) ledamöter samt två (2) suppleanter.

Styrelsen och suppleanterna väljs på ordinarie årsmöte. Ordförande, sekreterare och kassör väljs för en tid av två (2) år. Övriga styrelseledamöter jämte suppleanter väljs för en tid av ett (1) år.    Mandattiden är förlagd att sammanfalla med ordinarie årsmöte

   
§ 5 Revisor Till att granska föreningens räkenskaper utses i samband med styrelseval en revisor samt revisorsuppleant
   
§ 6 Räkenskapsår Räkenskapsår är kalenderår
   
§ 7 Räkenskaperna Föreningens räkenskaper förs av kassören enligt god redovisningssed. Räkenskaperna skall tillsammans med årsredovisningen samt övriga handlingar överlämnas till revisorn i god tid före årsmötet. Revisorn skall därefter återställa räkenskaperna tillsammans med revisionsberättelsen
   
§ 8 Tecknande av Föreningen Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig
   
§ 9 Meddelanden Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före årsmötet. Kallelse skall annonseras i ortens annonsblad och på lämpliga anslagstavlor
   
§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen i februari eller mars månad. På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av närvarolista
3. Val av två personer att justera dagens protokoll
4. Prövning om årsmötet blivit behörigen kallat
5. Framläggande av årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
7. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor, revisorsuppleanter samt två personer till valberedning
8. Övriga ärenden.

   
§ 11 Ersättare Skulle styrelseledamot eller revisor avlida eller av annan orsak frånträda sitt uppdrag under mandatperioden skall suppleant övertaga uppdraget till nästa ordinarie årsmöte, då ny ledamot väljes för återstoden av mandatperioden. Skulle suppleant frånträda sitt uppdrag väljes ny suppleant vid nästa ordinarie eller extra årsmöte
   
§ 12 Bystugan Det åligger styrelsen att förvalta fastigheten Ovanmyra 53:1 (den s.k. bystugan) Upptagande av lån, med pantbrev i fastigheten såsom säkerhet, eller försäljning av fastigheten får ej ske utan godkännande av extra – eller ordinarie årsmöte
   
§ 13 Upplösning av förening Upplösning av föreningen skall ske medelst likvidation enligt lagen om ekonomiska föreningar

 

 Skriv ut